POUČENIE

OSSA SK s.r.o., Komoča 426, 941 21 Komoča IČO: 51061023, DIČ: 2120574379, IČ DPH: SK2120574379 (ďalej len ,,Predávajúci,,)

o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy.

1. Právo na odstúpenie od zmluvy Spotrebiteľom - má fyzická osoba, ktorá nekoná pri uzatváraní obchodných zmlúv s predávajúcim v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti. Kupujúci ma právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením na mailom  alebo poštou na adresu OSSA SK s.r.o., Komoča 426, 941 21 Komoča. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. 

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy - po platnom odstúpení od zmluvy Vám vrátime kúpnu cenu za tovar. Platba Vám bude vrátená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, doručenia Vášhe oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného nepoškodeného a nepoužitého tovaru späť spolu s pôvodnými vysačkami na našu adresu. V prípade odstúpenia od zmluvy nám zašlite tovar späť alebo ho prineste na našu adresu v čase našich prevádzkových hodín najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Kupujúci taktiež zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.